خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97تخصصی
تاريخ : 13 ارديبهشت 1397 | <-PostTime-> | نویسنده : نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر | بازدید : <-PostHit->

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 , سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 , نمونه سوالات استخدام دیوان محاسبات 97,سوالات استخدام دیوان محاسبات 97,نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات 1397,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 1397,نمونه سوالات استخدام دیوان محاسبات 1397 ,

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 حسابرس ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس حساب –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس فنی (حقوق محیط زیست) ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس فنی (عمران)-,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس فنی (آمار و اسناد پزشکی) –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس حقوقی –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 کارشناس فناوری اطلاعات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس برنامه ریزی –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس مطالعات و تدوین استاندارد ها و دستورالعمل ها ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس آموزش ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97مترجم زبان انگلیسی, –سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس سمعی و بصری ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس اداری –,سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس مالی ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس بودجه و تشکیلات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس تاسیسات ,–سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس گزینش, –سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97کارشناس فناوری اطلاعات مجلس-,

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس 1(کد شغل 101)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی 790 سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  298 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو 40 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت1 420سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت2  540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت3   340 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت4    330 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات 30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی 90سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی1  190 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی2  35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15135" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس2(کدشغل102)

والات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی 790 سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  298 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو 40 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت1 420سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت2  540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت3   340 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت4    330 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات 30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی 90سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی1  190 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی2  35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15135" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرس3(کد شغل103)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد1  580 سوال+جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد2   355سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان1  161 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان2  355 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان3    320 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مالیه عمومی 315سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‎ریزي دولتی 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت1 420سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت2  540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت3 340سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون مدیریت خدمات كشوري1000 سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاري مناقصات)30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد ایران 660سوال+پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی1    240سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی2    25 سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی3   200 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15137" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارشناس حساب(کد شغل104)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی 790 سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  298 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو 40 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت1 420سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت2  540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت3   340 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت4    330 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات 30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی 90سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی1  190 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی2  35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15135" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی ـ امور مجلس(كد شغل105)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری مالی 790 سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی یک  298 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداری دولتی دو 40 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی ومحاسباتی(قانون محاسبات عمومی 150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت1 420سوال +پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت2  540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت3   340 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون تجارت4    330 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری 1000 سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون برگذاری مناقصات 30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کاربرد نرم افزار ها درحسابداری و حسابرسی 90سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی1  190 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی2  35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15135" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – حقوق محیط زیست( كد شغل 106)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شناخت محیط زیست 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آلودگی های زیست محیطی 180 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  کلیات حقوق محیط زیست 310 سوال+ پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق بین الملل محیط زیست1  180 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق بین الملل محیط زیست 2   210 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق انرژی وصنعت ۱۸۰ سوال + پاسخنامه    

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حقوق داخلی و ضمانتهاي كیفري و مدنی حفاظت از محیط زیست 270 سوال +  پاسخنامه

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري1  220 سوال+پاسخنامه

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري2  390 سوال+پاسخنامه

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري3  415 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی 25 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15139" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فنی – عمران(كد شغل 107)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس شامل مکانیک جامدات 32سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح1  113 سوال + پاسخنامه

 نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مقاومت مصالح2   30 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها1  46 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحلیل سازهها2  27 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مکانیک خاک و پی 124 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات مکانیک سیالات و هیدرولیک 185 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی سازههاي فلزي و بتنی 56 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مهندسی زلزله 19 سوال + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی 120 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15141" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی(كدشغل108)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مجموعه دروس (شامل فنّاوري اطلاعات سلامت 130سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و تحلیل داده هاي سلامت 30 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  اصطلاحات پزشکی205سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بیماري شناسی210 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی 150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی60سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15143" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97كارشناس حقوقی(كدشغل109)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزاي عمومی یک 380 سوال+پاسخنامه

  سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزاي عمومی دو  280سوال+پاسخنامه

  سوالات استخدامی دیوان محاسبات مجموعه دروس حقوق جزاي عمومی سه360 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)یک210 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)دو390 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)سه310 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)چهار320 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)پنج330 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی) 150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاري مناقصات)30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)یک290 سوال+پاسخنامه

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)دو430 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)سه130 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق مدنی (به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیت)چهار270 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت یک420 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت دو540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت سه 340 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق تجارت چهار330 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري (قانون مدیریت خدمات كشوريوآیین‌نامه‌هاي مربوط)110 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی 295 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15145" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس فناوري اطلاعات-نرم‌افزار(كدشغل110)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان‌هاي برنامه سازي مفاهیم شیءگرا170 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات طراحی الگوریتم‌ها505 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات پایگاه داده‌ها یک 454 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات پایگاه داده‌ها دو 133 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی150 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15147" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس برنامه‌ریزي(كدشغل111)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مدیریت و تئوري سازمان یک 148 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول مدیریت و تئوري سازمان دو 30 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد یک 355سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد خرد دو 580 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان یک161 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان دو 355 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد كلان سه 320 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه ریزي استراتژیک یک  60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات برنامه ریزي استراتژیک دو 245 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات یک30 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات دو 350سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تحقیق در عملیات سه 85 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت پروژه 210 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی یک 204 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی دو 160 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اقتصاد مهندسی سه495 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی 70 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15149" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها(كدشغل112)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات استانداردهاي حسابداري بخش عمومی150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات استانداردهاي حسابداري مالی790 سوال +پاسخ نامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري بخش عمومی 200 سوال + پاسخنامه 

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري میانه یک  606 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري میانه دو 209 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون مدیریت خدمات كشوري 1000 سوال+ پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی حسابرسی  35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15152" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 كارشناس آموزش(كدشغل113)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

 

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات آمار و روش تحقیق (كمی و كیفی)60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  برنامه‌ریزي آموزشی380 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت آموزشی یک 240 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت  آموزشی دو 320 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت منابع انسانی 459 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  ارزشیابی آموزشی 360 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  زبان تخصصی330 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15155" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات 97 مترجم زبان انگلیسی(كدشغل114)

والات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات گرامر پیشرفته 150 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات واژه شناسی و واژگان پیشرفته90 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی90 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی90 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از فارسی به انگلیسی 60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از انگلیسی به فارسی60 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15157" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات97 كارشناس سمعی و بصري(کدشغل115)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات دانستنیهاي تخصصی نمایش و سینما 40 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول كارگردانی در سینما 200 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات کارگردانی برنامه های تلویزیونی (موسیقی 200 سوال با جواب

 سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارگردانی برنامههاي تلویزیونی (انیمیشن200 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارگردانی برنامههاي تلویزیونی (جلوههاي ویژه60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارگردانی برنامههاي تلویزیونی (تدوین دیجیتال)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول برنامه سازي (برنامه سازي استودیو، تک دوربینه)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات شناخت وسائل ارتباط جمعی90 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی 295 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15159" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس امور اداري(كدشغل116)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت یک210 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت دو255 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت سه 270 سوال +پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مبانی سازمان و مدیریت چهار250 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  مدیریت منابع انسانی 459 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  رفتار سازمانی 445 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی یک 285 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی دو 215 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی سه 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  آمار و كاربرد آن در مدیریت یک 175 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  آمار و كاربرد آن در مدیریت دو 395 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري یک 415 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري دو220 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حقوق اداري سه390 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات تأمین اجتماعی و قانون275 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت خدمات كشوري  1000 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک 60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو 60 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه 100 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی چهار 70 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی پنج 20 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15161" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس مالی(كدشغل117)

سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس اطلاعات عمومی قانون اساسی700 سوال با جواب

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قانون دیوان محاسبات كشور( 100 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش 550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),
  سوالات استخدامی دیوان محاسبات درس فنّاوری اطلاعات )مهارتهای هفتگانه ICDL ) 615 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),

 

نمونه سوالات تخصصی شامل :

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداري یک  558سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداري دو238سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات اصول حسابداري سه327 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حسابداري میانه یک 209 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات  حسابداري میانه دو606 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات حسابداري دولتی298 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت مالی یک 790 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات مدیریت مالی دو 369 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی)150 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت یک)420 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت دو)540 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت سه)340 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون تجارت چهار)330 سوال+پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون مدیریت خدمات كشوري)1000 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات قوانین مالی و محاسباتی (قانون برگزاري مناقصات)30سوال+پاسخ نامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی یک215 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی دو470 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی سه 300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات بودجه‌ریزي دولتی چهار285 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كاربرد كامپیوتر در حسابداري90سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی یک 190 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی دو290 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی دیوان محاسبات زبان تخصصی سه35 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="15163" text="خرید" style="button" color="blue"]

سوالات استخدامی دیوان محاسبات كارشناس بودجه و تشکیلات(كدشغل118)

سوالات استخدام

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *